O projekcie

„Kierunek kompetencje- program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”

Wartość projektu: 4 709 802,00 PLN, w tym 3 843 704,00 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Cel główny: podniesienie poziomu edukacji w 23 szkołach podstawowych z terenu 14 gmin województwa podlaskiego poprzez wprowadzenie do nauki w warunkach szkolnych innowacyjnych metod nauczania kształtujących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w okresie od IV 2017 do III 2019 r.

Szkoły uczestniczące w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuziach
 • Szkoła Podstawowa w Łempicach
 • Szkoła Podstawowa  w Radziszewie Starym
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie
 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
 • Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
 • Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie
 • Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie
 • Szkoła Podstawowa w Miastkowie
 • Szkoła Podstawowa w Rydzewie
 • Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce
 • Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie
 • Szkoła Podstawowa w Laskowcu
 • Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie
 • Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach
 • Szkoła Podstawowa w Stypułkach Święchach
 • Szkoła Podstawowa we Wnorach-Kużelach

 

Działania prowadzone w ramach projektu:

 

 1. Wsparcie wdrożeniowe w szkołach podstawowych na potrzeby wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia kompetencji kluczowych

W ramach tego zadania dyrektorzy i nauczyciele przygotują się do wprowadzenia w szkole zmian, które mają skutkować trwałym wdrożeniem produktów edukacyjnych z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych, pracy metodą eksperymentu, pracy z uczniem młodszym oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. Kadra pedagogiczna zostanie zapoznana z programem Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN), których programy powstały w odpowiedzi na trudności edukacyjne uczniów ze szkół podstawowych w zakresie samodzielnego uczenia się, zarządzania własnymi stanami emocjonalnymi, niedostatecznych umiejętności pracy zespołowej. Pracownicy szkół poznają proces wdrażania tego produktu oraz skutki z którymi wszyscy będą się spotykać po wdrożeniu programu. Dla każdej szkoły zostaną opracowane plany wykorzystania WEN, metody, doradztwa edukacyjno-zawodowego i pracy z uczniem młodszym po projekcie uwzględniając wszystkie zasoby szkoły.

 

 1. Przygotowanie 23 szkół i 167 nauczycieli do wdrożenia WEN

W ramach zadania każdy nauczyciel otrzyma 64 godziny wsparcia przygotowującego do prowadzenia zajęć WEN. Program zajęć obejmuje motywowanie ucznia, diagnozę indywidualnych stylów uczenia się, techniki i metody efektywnego uczenia się, zarządzanie stanami do nauki, zarządzanie pracą zespołową, reżyserię sytuacji edukacyjnej, pobudzanie i rozwijanie kreatywności i komunikacji interpersonalnej u uczniów, pracę metodami projektu, modernizacja procesu uczenia się.

 1. Kompleksowe wsparcie szkół w zakresie wykorzystania metody eksperymentu

Metody eksperymentu należą do metod aktywizujących procesy uczenia się. To metody, które odpowiednio dobrane do celu uczenia się i możliwości osoby uczącej się, ów cel czynią wielce prawdopodobnym do realizacji. Zadanie wspiera nauczycieli w zdobywaniu wiedzy i rozbudzaniu kreatywności uczniów poprzez umożliwienie nauczycielom samodzielnego przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych i warsztatowych na terenie szkoły.

Praktyczne zastosowanie różnych teorii daje większą możliwość ich zapamiętania, a przede wszystkim zrozumienia dlatego szkoły uczestniczące w projekcie zostaną wyposażone w sprzęt do przeprowadzania szkolnych eksperymentów, które uatrakcyjnią sposób prowadzenia zajęć.

 

 1. Wsparcie ucznia młodszego

W ramach zadania wybrani nauczyciele zostaną przygotowani do realizacji programu na rzecz pracy z uczniem młodszym. Zajęcia obejmować będą zagadnienia z zakresu psychologii motywacji, osiągania sukcesu, pracy z porażkami, wsparcia zespołowego z elementami żonglerki. Celem zajęć jest nabycie przez nauczycieli informacji i umiejętności wynikających ze stosowania pedagogiki cyrku jako metody wspierającej naukę. Dzięki tym zajęciom następuje rozwój koncentracji, uwagi, komunikacji i współpracy. Umiejętność żonglowania chustkami i piłkami żonglerskimi wspomaga: umiejętność wyznaczania i realizowania celów, pokonywanie wyzwań, rozwój pewności siebie, inteligencję osiągania sukcesu, radzenie sobie z porażkami, uczenie się na błędach, motywowanie. Poprawa koordynacji ma bezpośredni wpływ na poprawę czytania, a także znaczny wzrost koncentracji u dzieci po sesji żonglowania. Dodatkowo nauczyciele nauczą się przekazywać powyższe informacje i umiejętności w formie i języku dostępnym dla młodszych uczniów. Zorganizowane zostaną również wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla 600 uczniów młodszych.

 1. Warsztaty Efektywnej Nauki

W ramach zadania przeprowadzone zostaną Warsztaty Efektywnej nauki dla uczniów szkół podstawowych. Program zajęć jest ukierunkowany na rozwinięcie kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy w tym przede wszystkim na umiejętności efektywnego uczenia się i pracy w grupie, uwzględnia aspekty emocjonalne, społeczne i poznawcze, rozwija umiejętność pracy zespołowej, kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. W trakcie realizacji zajęć uczniowie poznają siebie i swoje mocne strony, co wpłynie pozytywnie na ich samoocenę oraz wiarę we własne możliwości. Zajęcia z uczniami poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, natomiast nauczyciele w tym czasie zapoznają się z praktycznymi aspektami prowadzonych zajęć oraz procesem zachodzącym w tym czasie. Praca warsztatowa na zajęciach przygotuje nauczycieli do pełnienia nowej funkcji w edukacji – moderatora procesu uczenia się w konstruktywnym podejściu, skupionym na potencjale ucznia.

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno-zawodowe, które może pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej uczniów ostatnich klas, zostanie przeprowadzone grupowo oraz indywidualnie. Celem będzie diagnoza kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy, stylów uczenia się i potencjału rozwojowego. Diagnoza ta zakończy się opracowaniem indywidualnych zaleceń co do dalszego kształcenia lub/i rozwoju zawodowego.

Dla doradców zawodowych/nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe zostaną przeprowadzone szkolenie doskonalące. Celem jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.